WORKS / art curation
back  | index  | next
Café in Mito 2002

Period: 10 Aug.2002 - 23 Sep.2002
Venue: Contemporary Art Gallery, Art Tower Mito and central area of Mito city
Artists:
Masakatsu Takagi, DIGITAL PBX, Xu Bing, Noriki Tokuda, Noboru Tsubaki + Hisashi Muroi, Shinji Shishikura, Risa Sato,
Hiroshi Fuji, Hiroko Ichihara, minim++, Yukio Fujimoto, Tabaimo, Shin-ichi Yanai, Wakako Kawakami, Ken-ichi Kanazawa,
Asako Otsuka, Yukinko Akira, Takahiko Akaike + Art Randoms, Kenji Otani, Koichi Omori, Masaki Suto, Shizuko Nemoto,
Sayaka Makino, Hidenori Majima, Mieko Matsumoto, Tomoyasu Murata, Keichi Yamada
Curators: Eriko Osaka, Tsukasa Mori, Toshihiro Asai, Kenji Kubota, Junko Moriyama


Café in Mito 2004

Period: 8 Aug.2004 - 3 Oct.2004
Venue: Contemporary Art Gallery, Art Tower Mito and central area of Mito city
Artists:
Jun Aoki, Cai Guo Qiang, Chanchiki Tornade, Miyako Chida, Atelier Bow-Wow + Kaijima Lab. University of Tsukuba,
Martin Creed, Aki Fueda, Naohiko Hino, Hiroko Ichihara, Gojing-Maru Hayashi, Mitsuhiro Ikeda, Michiyoshi Isozaki,
Toshio Iwai, Yoshiaki Kaihatsu, Tetsuhito Kinoshita, Izuru Kasahara, Naoki Koide, Chiho Komuro, Yataro Matsuura,
Satoko Moroi, Takami Motoki, Tomoyasu Murata, Hideo Nagai, Tetsuya Nakamura, Misa Narukiyo, Kohei Nawa,
Masaki Ono, Rin'ichi Suzuki, Takayuki Ohira, Yasuhiro Suzuki, Xu Bing, Noboru Tsubaki + Hisashi Muroi,
Mitsuhito Wada, Yuji Watanabe, WB (Jiro Hirano & Seiichi Saito), Hideaki Watanabe, Marie-Ange Guilleminot,
Tomo Yamaguchi, Miyako Yamazaki
Curators: Eriko Osaka, Tsukasa Mori, Toshihiro Asai, Kenji Kubota, Mizuki Takahashi

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

back  | index  | next