WORKS / art curation
back  | index  | next
Roppongi Crossing 2010
Can There Be ART?Period: 20 Mar.2010 - 4 Jul.2010
Venue: Mori Art Museum
Artists: Aikawa Masaru, Amemiya Yosuke, Aoyama Satoru, Chim↑Pom, contact Gonzo, Dumb Type,
HITOTZUKI (Kami + Sasu) , Kato Tsubasa, Koganezawa Takehito, Morimura Yasumasa, Rogues' Gallery, Shiga Lieko,
Suzuki Hiraku, Takamine Tadasu, Teruya Yuken, UJINO, Yahata Aki, Yokomizo Shizuka, Yoneda Tomoko, SIDE CORE
Curators: Kinoshita Chieko, Kubota Kenji, Kondo Kenichi

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

back  | index  | next