WORKS / art curation
back  | index  | next
Red Bull Music Academy Tokyo 2014 - ART


Period: 10 Oct.2014 - 14 Nov.2014
Venue: Red Bull Japan
Artists:
Satoru Aoyama, Hideki Iinuma, UJINO, Kazuki Umezawa, Hiroko Okada, Izumi Kato, Tsubasa Kato, Tetsuro Kano,
Riyo Kim, Kyun-Chome, Yumiko Shinozaki, Hiraku Suzuki, Chim↑Pom, Hiroki Tsukuda, Tatsu Nishi, Akiyoshi Mishima,
Yuko Mohri, Naoki Hirose, Takashi Yasumura, Fuyuki Yamakawa
Curator: Kenji Kubota

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE
Photos by Keizo Kioku
back  | index  | next