WORKS / art curation
back  | index
Reborn-Art Festival 2021-22 / Summer
— Altruism and liquidity —


Period:2021.08.11~09.26
Venue:Ishiinomaki and Onagawa city, Miyagi

Artists:Satoshi Hirose, Houxo Que, Yoshihide Otomo, Mari Katayama, Yosuke Amemiya,
MES, Mayunkiki, Yasuyuki Nishio, Bárbara Wagner & Benjamin de Burca, Kyota Takahashi,
Makoto Aida, Yoko Ono, Tsubasa Kato, Taro Shinoda, Saeborg, Ai Iwane, Mariko Kobayashi,
Chie Morimoto × WOW × Takeshi Kobayashi, SWOON, Rintaro Fuse, Tetsuro Kano, Shun Natsui
Lieko Shiga + Yusuke Kurihara + Takahiro Sato + Sotaro Kikuchi

Curated by Kenji Kubota

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

back  | index